Säljstopp Econova Trädgårdsjord 40L Uppdaterat: Upphävt

Försäljningsstopp upphävt

Econova har nu upphävt sitt försäljningstopp. Läs mer här.

Senaste nytt i detta ärende: Uppdaterat 23/7-2014

Econova Garden häver försäljningsstopp av trädgårdsjord med EAN-kod 7391430240153

Econova Garden upphäver försäljningsstoppet av den trädgårdsjord, som i en pressrelase från Miljökontoret i Örebro, uppgavs innehålla förhöjda halter utav föroreningar.

Ställningstagandet bygger på följande underlag:
Provtagning utförd av Kemakta Konsult AB (provtagningsansvarig Fil. dr i biologi Celia Jones), baserat på ett säkert statistiskt underlag, både vad gäller provtagningsmetodik och rapporteringsgränser i förhållande till riktvärden. Analysresultaten från ackrediterat laboratorium (Eurofins) visar att:

  • - halterna av PCB, koppar och zink ligger under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark,
  • - att resultatet för kadmium ligger inom felmarginalen i förhållande till motsvarande riktvärde.

Utlåtande från Kemakta Konsult AB, ”Bedömning av hälsorisker med trädgårdsjord tillverkad av Econova Garden AB” (Fil. kand matematik och fysik Mark Elert). Av slutsatsen framgår att:

  • - PCB7-värdet som enligt Miljökontorets provtagning har överskridits sannolikt är överskattat,
  • - de kadmiumhalter som uppmätts ligger i nivå med riktvärdet för känslig markanvändning,
  • - de hälsoriskbaserade riktvärdena för koppar och zink är mycket högre än de som använts vid jämförelsen och att de halter som uppmätts i trädgårdsjorden är väsentligt under de halter som kan orsaka några hälsorisker.

Utlåtande från Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, ”Utlåtande angående analysresultat av trädgårdsjord/hagejord tillverkad av Econova Garden AB” (Fil. dr i kemi Katja Hagström, yrkeshygieniker). Av slutsatsen framgår att risken för akuta eller långvariga hälsoeffekter av de aktuella ämnena är försumbara, baserat på resultaten i analyserna i Miljökontorets provtagning.


Förtydligande avseende spår av PCB i trädgårdsjorden

Miljökontoret i Örebro riktar i sin rapport uppmärksamhet mot spår av PCB i trädgårdjorden. ”Att jorden innehåller PCB är anmärkningsvärt då det är en svårnedbrytbar kemisk produkt som användes industriellt innan den förbjöds på 70-talet p.g.a. dess farlighet.” (Slut citat.)

Om PCB

Stora mängder av PCB användes före förbudet och ämnet bryts ned mycket långsamt. Därför förekommer fortfarande PCB utspritt i miljön och även i livsmedel vi äter, framförallt fet fisk från Östersjön innehåller höga halter. Eftersom PCB alltid förekommer som blandningar behöver man särskilja effekten av olika PCB-föreningar. Vad man vet är att vissa PCB-föreningar som har fyra till sju kloratomer har en giftighet som liknar den för dioxin och är särskilt farliga. PCB med färre antal kloratomer såsom PCB 28 med tre stycken kloratomer bedöms vara mindre giftiga. För beräkning av Naturvårdsverkets riktvärde har man utgått från giftigheten för en blandning som huvudsakligen innehåller PCB med mellan fyra och sex kloratomer.


Analysresultat för trädgårdjorden

Kemakta väljer att formulera problematiken kring analysresultaten avseende PCB på följande sätt:
"De analyser som genomförts visar att PCB förekommer i låga halter i trädgårdsjorden. Endast en av sju analyserade föreningar har hittats i halter över den gräns som analyslabbet rapporterar. Det är därmed osäkert om de verkliga halterna faktiskt överskrider det riktvärde som finns för PCB-7 i förorenad mark på bostadstomter (d.v.s. vid känslig markanvändning). Baserat på sammansättningen av PCB i liknade prover är det mest troligt att halten av PCB-7 ligger under riktvärdet”.
När det gäller osäkerheten kring analysen av prover i Miljökontorets provtagning uttalar Kemakta följande:

"När prover analyseras i laboratoriet finns en hel del osäkerheter. Den lägsta halt av ett ämne som labbet med tillräcklig säkerhet kan ange kallas för rapporteringsgränsen. Om halten ligger under rapporteringsgränsen kan ämnet förekomma i provet, men det enda man säkert vet är att halten är lägre än rapporteringsgränsen och det är möjligt att de inte förekommer alls.

I två av de fyra säckar som provtagits visade analysen att en av de sju PCB-föreningar som analyserats påträffats i halter strax över rapporteringsgränsen, 0,02 mg/kg TS. Det är den förening som kallas PCB28 och som innehåller tre kloratomer. De övriga sex PCB-föreningarna ligger under rapporteringsgränsen i samtliga fyra prover. Analyslabbet har i sammanräkningen valt att använda halva rapporteringsgränsen (0,01 mg/kg TS) för dessa sex PCB-föreningar. Det sammanräknade värdet för PCB-7 blir således strax över riktvärdet för känslig markanvändning (0,08 mg/kg TS). Att använda halva rapporteringsgränsen är en av flera metoder för att summera ämnen som ligger under rapporteringsgräns, men även andra metoder används. Om de verkliga halterna är mycket lägre än rapporteringsgränsen kommer summan PCB-7 att överskattas.

Med de antagande som görs om halter under rapporteringsgränsen skulle den PCB-förening som påträffats (PCB 28) utgöra cirka 25 procent av innehållet av PCB-7 i provet. I de PCB-blandningar där PCB 28 utgör en dominerande andel utgör innehållet av PCB 28 mellan ca 30- 60 procent av innehållet av PCB-7. En liknande fördelning har hittats i prover på fibermaterial (källa: IVL Rapport B1433, 2001). Om man antar att sammansättningen i proven motsvarar den som finns i PCB-blandningar och i fibermaterial är det troligt att den verkliga halten av PCB-7 i de analyserade proverna är lägre än riktvärdet för känslig markanvändning”.


Ytterligare frågor besvaras utav Econova Gardens konsumentkontakt: konsumentkontakt@econova.se