Just nu pågår vår stora sommarrea! Se hit för att fynda!
Privat
Företag
Varumärken
Privat
Företag
Favoriter

SKRUVLÅSNING LOCTITE 5G

69,95 kr
5.0000000000 1
SKRUVLÅSNING LOCTITE 5G
5 Perfekt! Bra pris. Flasksn lär räcka mycket länge då innehållet är drygt. Två små droppar räcker gott och väl för en rejäl bult. Produkten är blå till färgen, trots flaskans röda färg.

Loctite Skruvlåsning

En medelstark låsning och tätning som hindrar alla typer av muttrar och skruvar från att
vibrera loss. Används bl a t...

Fullständig produktbeskrivning

Fara

Brandfarligt vid uppvärmning.

Giftigt vid förtäring.

Skadligt vid förtäring.

Skadligt vid hudkontakt.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Dödligt vid inandning.

Giftigt vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Misstänks kunna orsaka cancer.

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Produktbeskrivning

Loctite Skruvlåsning

En medelstark låsning och tätning som hindrar alla typer av muttrar och skruvar från att
vibrera loss. Används bl a till förgasare, bromscylindrar, styrning och oljepluggar.
Hanterbar efter 15–30 minuter och går att lossa med vanliga verktyg.

Teknisk information
Storlek: 5g

Varningsinformation
Signalord: Varning
Faroangivelse: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse: Förebyggande
P280 Använd skyddshandskar.
Skyddsangivelse: Åtgärder
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Skyddsangivelse: Avfall
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Andra faror
Personer som reagerar allergiskt på akrylat bör undvika hantering med produkten.
Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

 

 

Artikeldata

Mer information
Produktnamn SKRUVLÅSNING LOCTITE 5G
Artikelnummer 5354797A
Vikt 0.050000
EAN-nr 5010266352442
Typ GÄNGLIM
Varumärke LOCTITE

Recensioner

 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 21 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Laddar…