Just nu: beställ för 3 000 kronor och få fri frakt! Läs villkor här.

INTEGRITETSPOLICY I SAMBAND MED REKRYTERING PÅ BAUHAUS

Din integritet är viktig för oss. Hos oss ska du känna dig trygg. 
Därför är vi på BAUHAUS & Co. KB, hädan efter ”BAUHAUS”, noga med att följa tillämplig dataskyddslagstiftning, t ex den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). 
Denna policy förklarar hur BAUHAUS behandlar dina personuppgifter när du söker en tjänst hos oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

BAUHAUS & Co. KB, org.nr. 969630-6944, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, nedan benämnt ”BAUHAUS” eller ”vi”.

Telefon: 010-180 18 00

E-post: dataskyddet@bauhaus.se

Lagring av dina personuppgifter

Har du skapat en profil i vår rekryteringsplattform har du själv möjlighet att, när som helst möjlighet att ändra i din profil. Förutsatt att du inte ingår i ett aktuellt rekryteringsärende, kan du även radera din profil. Om du inte skulle vara aktiv kommer vi att radera din profil 24 månader efter din senaste aktivitet.

Dina personuppgifter sparas i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess, med hänsyn till potentiella krav baserade på diskrimineringslagen. Därefter raderas uppgifterna, om de då inte ingår i något aktuellt rekryteringsärende. Alla uppgifter lagras inom EU/EES. Utdrag ur belastningsregister sparas inte.

 

Syfte med och rättslig grund för hanteringen av dina personuppgifter

I detta avsnitt förklarar vi hur vi behandlar dina uppgifter i samband med ansökan om anställning hos oss. Vi redogör för varifrån dina uppgifter samlas in, vilka vi kan komma att dela uppgifter med samt vilka personuppgifter som behandlas och varför vi behöver behandla dem.

VARFÖR?

För att hantera din ansökan om anställning

VAD?

·         Ta emot och lagra din arbetsansökan

·         Kontakta dig under rekryteringsprocessen och kalla till intervju

·         Genomföra intervju, kontakta referenspersoner och återkoppla om tillsättning av tjänst

·         Bedöma om du är behörig att söka tjänsten, samt

·         Bedöma din lämplighet utifrån bland annat dina kunskaper, erfarenheter och testresultat

VILKA UPPGIFTER?

·         Person- och kontaktinformation (exempelvis namn, postadress, e-postadress, telefonnummer)

·         Erfarenhet, kunskaper och utbildning (exempelvis tidigare anställningar och utbildningar, IT-kunskaper, körkort)

·         Testresultat (exempelvis personlighetstester och problemlösningstester)

·         Referenser från tidigare anställningar

·         Utdrag ur belastningsregister från slutkandidater.

·         I rekrytering till vissa tjänster inhämtas från slutkandidater en kreditupplysning

Laglig grund: 
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att nya medarbetare som är lämpliga för tjänsten ska kunna rekryteras.

 

VARFÖR?

För support och ärendehantering under rekryteringsprocessen

VAD?

·         Idenifiera dig som sökande vid supportärenden, 

·         Kommunicera med dig vid ärendehantering

VILKA UPPGIFTER?

·         Kontaktinformation (exempelvis namn och e-post)

·         Vår kommunikation med dig angående supportärendet

Laglig grund: 
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna hjälpa dig om du har frågor eller problem under rekryteringsprocessen.

 

VARFÖR?

För att uppfylla rättsliga förpliktelser

VAD?

·         Förhandling med berörda fackliga organisationer vid tillsättning av chefer med personalansvar

VILKA UPPGIFTER?

·         Namn och meriter

Laglig grund: 
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

 

VARFÖR?

För att i händelse av tvist kunna utreda, försvara eller göra gällande företagets rättsliga anspråk

VAD?

·         Hantera personuppgifter som krävs för att kunna behandla eventuell tvist enligt t.ex. diskrimineringslagen

VILKA UPPGIFTER?

·         Namn och övriga personuppgifter som är relevanta för den aktuella tvisten

Laglig grund: 
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

BAUHAUS vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

 

Inhämtande av personuppgifter från annan än dig

Nedan anges de kategorier av personuppgifter BAUHAUS behandlar och varifrån de samlas in.

Personuppgifter som du lämnar till oss

BAUHAUS behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med att du söker en tjänst hos oss. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, e-postadress, postadress, telefonnummer samt uppgifter om tidigare anställningar och utbildningar. I alla rekryteringsprocesser inhämtas från slutkandidater utdrag ur belastningsregister.

BAUHAUS behandlar också personuppgifter som genereras under rekryteringsprocessen såsom resultat från personlighets- och logiktester. Personuppgifter från tredje part i slutskedet av rekryteringsprocessen inhämtas information om dig från referenspersoner vid tidigare anställningar.

 

Överföring och utlämnande av dina personuppgifter till andra parter

Vi kan komma att dela dina uppgifter med tjänsteleverantörer, samarbetspartners och övriga mottagare, se sammanställning nedan. Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra vår rekryteringsprocess. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till leverantören av vår rekryteringsplattform samt leverantör av testverktyg. 

Vi lämnar ut personuppgifterna då vi anser att det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Externa parter som vi överför personuppgifter till kommer inte att behandla personuppgifterna på ett sätt som är oförenligt med syftet till att vi samlade in uppgifterna.  Exempel på sådana parter:

  • Leverantör av rekryteringsplattform
  • Leverantör av testverktyg
  • Andra företag i BAUHAUS-koncernen
  • Myndigheter, i förekommande fall t.ex. Polisen eller domstol.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilka beskrivs nedan. Har du skapat en profil i vår rekryteringsplattform har du själv möjlighet att, när som helst, ändra eller radera din profil. 

  • På din begäran lämnar vi, genom ett så kallat registerutdrag, information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.
  • Du har rätt till rättelse av dina uppgifter så att eventuellt felaktiga personuppgifter kan bli korrigerade, alternativt komplettera ofullständiga personuppgifter inom ramen för det angivna ändamålet.
  • Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta: exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att vi måste spara personuppgifterna. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en ”intresseavvägning” har du rätt att invända mot behandlingen. Det innebär att om du inte håller med oss om att en behandling är i ditt intresse kan du kontakta oss, så granskar vi ärendet och återkommer inom kort.
  • Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad “dataportabilitet“. Detta rör bara personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.
  • Du har rätt att, av skäl som beror på din personliga situation, när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Om du gör en invändning bearbetar vi i detta fall inte längre dina personuppgifter, med undantag för om vi kan belägga tvingande, skyddade grunder för bearbetningen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om bearbetningen har till syfte att göra gällande, utöva eller försvara juridiska anspråk. Detta gäller även en profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser.
  • Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen är den svenska myndighet som ansvarar för uppföljning av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Hur utövar jag de ovannämnda rättigheterna?

För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via dataskyddet@bauhaus.se eller skicka ett brev märkt ”Dataskydd” till vår adress:
BAUHAUS & Co. KB
Box 587
175 26 Järfälla

Vi behandlar din begäran omedelbart i enlighet med rättsliga föreskrifter och utan kostnad och meddelar dig om vilka åtgärder vi har vidtagit.

Uppdatering och ändring

Integritetspolicyn måste från tid till tid anpassas till de faktiska förhållandena och det rättsliga läget. 
Du hittar alltid den senaste versionen av BAUHAUS Integritetspolicy i samband med rekrytering här på www.bauhaus.se/karriar/gdpr

Om vi genomför avgörande ändringar, t.ex. behandlar uppgifter för nya ändamål eller för över dina uppgifter till nya parter, kommer vi att meddela dig vad ändringarna innebär.

 

 

Version: 0.0
Version: 2018.06.04

 

Kvällsöppen kundtjänst

Öppet till 20 på vardagar
 

Anmäl returer och reklamationer

Läs mer om hur det fungerar
https://www.bauhaus.se/media/wysiwyg/premium/bauhaus-premium-card.png

Gå med i BAUHAUS Premium

Kundklubben som ger dig erbjudanden, service och inspiration

Stäng
Lägg till i favoriter

Lägg till i favoriter

Genom att lägga till produkter i Favoriter så kan du enkelt få en överblick över valda produkter!

Logga in eller skapa konto